توری ثابت معمولی

  • نصب توری به صورت دائمی بر روی پنجره، به وسیله پیچ

توری ثابت لولایی

  • نصب توری به صورت دائمی بر روی پنجره، به وسیله پیچ
  • دارا بودن لولا وقفل روی فریم توری

توری ثابت بزاربردار

  • قرار دادن توری به وسیله بست های فلزی تعبیه شده روی چهار چوب
  • قابلیت گذاشتن و برداشتن توری ازروی پنجره، جهت شستشوی آن